Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Kainuun Opisto Oy (0188756-3) 
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti 

  

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa 

Katariina Kuokkanen 
talouspäällikkö 
050 3217524
katariina.kuokkanen(at)kainuunopisto.fi 

 

3. Tietosuojaselosteen tarkoitus 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kainuun Opisto Oy:n henkilötietoja käsittävän rekisterin henkilötietojen käsittelytoimiin liittyvät periaatteet ja järjestelyt. 

 

 4. Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään 

Henkilötietoja käsitellään Kainuun Opisto Oy:n toiminnan järjestämiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tarkoituksen perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus sekä myös rekisterinpitäjän lakimääräisten velvoitteiden suorittaminen. Silloin kun käsittelyn perusteena on suostumus, rekisteröity on oikeutettu kieltämään tietojen käsittely milloin tahansa. 

 

5. Rekisteriin kerättävien tietojen tietosisältö 

Rekisteri sisältää tietoja Kainuun Opisto Oy:n asiakkaista, työntekijöistä, muista sidosryhmistä sekä muita mahdollisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia opiston toiminnan järjestämiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.  

Rekisteröitäviä tietoja ovat muun muassa asiakkaiden sekä työntekijöiden yhteys- sekä muut yksilöintiin ja tavoittamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot, sekä opintojen suorittamiseen liittyvät tiedot.  

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet 

Henkilötietoja kerätään Kainuun opisto Oy:n asiakkailta sekä henkilökunnalta taikka näiden luvalla muista lähteistä. Tietoja voidaan kerätä myös lain sallimissa puitteissa suoraan muista lähteistä, kuten esimerkiksi julkisista lähteistä, muun muassa viranomaisilta sekä väestötietojärjestelmästä. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään sen aikaa, kun ne ovat tarpeellisia Kainuun Opisto Oy:n toiminnan järjestämisen kannalta sekä siihen liittyvien lakimääräisten tietojen tallennus- ja raportointivelvollisuuksien kannalta. 

 

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille 

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää kolmansia osapuolia, jolloin henkilötietojen suojasta ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista huolehditaan tarpeellisin rekisteröityjen oikeudet turvaavin sopimuksin.  

 

9. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen, työntekijän töiden järjestämiseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.  

 

10. Rekisterin tietoturvallisuus 

Sähköiset henkilötiedot säilytetään tallennuslaitteella olevassa tietokannassa, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu tahoille, jotka tarvitsevat pääsyä työnsä vuoksi. Rekisterin käytöstä pidetään lokia.  

Fyysinen henkilötietoja koskeva tietoaineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa, johon on rajattu pääsy. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekistereihin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle rekisteriin liittyvissä asioissa. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista kokonaan tai osittain. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

 

12. Tämän tietosuojaselosteen muutokset 

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.